• Tử vi Đông A

  Luận hành vận khởi bố cục Vũ Tham đồng độ cư Mùi

   

  Hành vận dịch chuyển khởi từ đại vận thứ nhất làm gốc để định cách cục. Nhân mệnh là sự biến dịch của bản tính theo hành vận thành tư tưởng tới các hành vận thứ tiếp. Có thể xét mệnh cách như một dòng dịch chuyển có khởi đầu và kết thúc tại hành vận mệnh và vận tử địa. Hành vận thứ nhất phát khởi sự việc có tính chất khai tạo, do đó quan trọng để hình thành thế ban đầu, tuy nhiên điểm cần lưu ý không có tính luận đoán cát hung kết cục của cuộc đời. Toàn cục tức toàn bộ hành vận với khí hình chế hóa lưu tới sẽ có tính dự đoán toàn cục. Hành vận thứ nhất tại mệnh là khởi tạo bản tính, có tính chất tác động phối hợp với các hành vận còn lại. Vũ Tham nhập cách cục là bố cục có tính chất tích lũy khả năng linh hoạt, cơ biến trước sự thay đổi của hoàn cảnh rất nhanh. Được đánh giá cao trong các bố cục của Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Vũ Tham đồng hành được luận riêng biệt trong các cách cục về kinh thương, do khí hình gốc của Tham Lang rất quan trọng để định cách cục Vũ Tham. Tại cách Vũ Tham là cách cục có thể chế ngự Kỵ Hình, hóa được Lộc Mã giao trì trong thế xung đột của Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham thành Tài cách. Hành vận khởi tư tưởng tại Mệnh cung, bố cục Vũ Tham Thanh Linh Tuế tức trong bản tính có lý tưởng, lập trưởng rõ ràng, ưa sự thực,  lại hội Hình Khốc tức có nguyên tắc sống, cách cục có phẩm chất tốt, tuy nhiên Tuế Hổ Khốc hay Tuế Phượng phù hợp với nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh hơn trong cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham do tính chất của Vũ Tham chủ động, tính âm nhu hóa Sát, hội Hình Linh Khốc thành chính dương, có tính chất khá tốt về mặt tư tưởng, về lập trường của bản thân. Tuy nhiên khuyết điểm là tính linh hoạt có thể suy giảm. Không gặp Thiên Mã thì Vũ Tham bớt động. 

   

   

   

  Cách cục Vũ Tham thực tế khởi phát từ Vũ Khúc giao hóa Tham Lang, vừa mang ý nghĩa Quan Cách, vừa có ý nghĩa Tài cách rõ ràng. Tính lưu động tuy giảm thiếu, tức cơ hội từ tính linh hoạt tùy biến trong mối quan hệ xã hội chiết giảm do tính chất của Vũ Tham giao hội nhóm Tuế Hổ Phủ. Cách cục Vũ Tham hội Hình Khốc trong cách cục Tuế Phượng tức hội đủ Tứ Linh có Lưỡng Long ắt cuộc đời sẽ được một chữ ngưỡng mộ, do vượt trội hơn người. Can Tân gặp Khôi tại Ngọ, Việt cư Dần, giao hội cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh với thế Cơ Lương cư Tuất hội Khôi Việt là phát sinh thời cơ để thành tựu. Tuy nhiên bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương sức cát hóa không lớn như tại mệnh cách, thế cục Đồng Âm Kình Dương là cách cục chủ trấn giữ biên ải, tính chất cơ bản mang ý nghĩa đồng lòng trong khó khăn. Tại mệnh cách bố cục Vũ Tham đồng hành trong thế Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham là cách cục chủ khó khăn lưu tới hành vận Đồng Âm Kình Dương chủ chống đỡ, khai phá. Đại vận thứ nhất khởi phát bản tính, qua hành vận thứ hai gặp bố cục Đồng Âm cư Ngọ hội Kình Dương. Cách cục Đồng Âm cư Ngọ tại vị trí Thái Âm cùng cực ở nơi miếu địa của Thái Dương. Âm Dương có tính trái biệt, khi Dương thịnh ắt âm suy và nghịch hợp trong nội thể Âm Dương. Tại vị trí này, Thái Âm tại vị trí suy. Cặp Âm Dương khi lưu tới hành vận tượng thành bại, ngày tháng của nhân mệnh. Với Đồng Âm cư Ngọ có tính bất ổn, Thái Âm tại vị trí không mấy hay tức công danh thường tới muộn và phải nỗ lực rất lớn để đạt được. Đại vận Đồng Âm Kình Khôi Việt hội Thiên Không là bất đồng, tuy không gặp Cự Môn tại đây nhưng hình thành thế Âm Kình Việt tức âm thầm chống đối. Đồng Âm cư Ngọ hội Kình Việt có tính tranh đoạt tốt, chủ phát sinh cạnh tranh. Cát hóa về tài danh được nhóm Cơ Lương Đồng Âm, tuy nhiên về tình cảm ắt có bất hòa, mâu thuẫn. 

   

   

   

  Qua đại vận thứ hai, cách cục ở thế bế tắc và khai thông, tuy mệnh cách khá tốt đẹp hành vận phức tạp khó có thể đạt được thành tựu trong vận này, Cơ Nguyệt Đồng Lương tại đây bất ổn, tức nội tâm thường thiếu tính ổn định. Tại đây Cơ Lương hội chiếu là thời cơ may mắn, hội Kình Khôi có tính đứng đầu, khai phá, sớm trước các vấn đề. Do hình thành bố cục chủ đứng đầu nên tăng khả năng tham muốn của mệnh cách. Vũ Tham qua cung vận Đồng Âm Kình Dương, tuy không có Phượng Các để hình thành cách nhất thế uy danh, cũng tăng cường khí hình của mệnh cách nên cường vượng do tính khai phá, khởi tạo mạnh của Đồng Âm. Đại vận thứ ba từ 24 tới 33 nhập hành vận Thiên Phủ độc tọa cư Tị. Thiên Phủ nhập Phối cung ngộ Ấn Tướng Mã Triệt trong thế Sinh Vượng, Phủ Tướng đơn thủ hội Tang Lộc Xương Khúc Kỵ Khoa hình thành cách Thiên Phủ đắc hai vòng Lộc Tồn và vòng Trường Sinh, lại giao hội cách cần thiết tính linh hoạt, quyền biến trước hoàn cảnh là bố cục Lộc Mã giao trì, có Xương Khúc Kỵ Khoa hội tăng sức hiểu biết, ổn định cách cục tránh biến loạn về thế bế tắc. Mã ngộ Triệt là cách cục không mấy hay, may mắn đắc vòng Trường Sinh thành cách Mã ngộ Trường Sinh thanh vân đắc lộ, Xương Khúc chủ danh, Lộc Mã chủ tài danh, cách cục này Tài cách gặp phá do thế Phủ Triệt khó có thể tích trữ, về công danh luận hanh thông khi trải qua khó khăn tức Tang Kỵ Tồn, trong nội cách hàm chứa thế bất mãn, nghi kỵ trong tình cảm của Kỵ Tồn Tang tuy được Khoa Mã cát hóa, nếu lai nhập tiểu vận Sát Kỵ ắt phá thế cân bằng, chế dụng của bố cục. Hành vận Phủ Tướng hội trợ tinh cường vượng trong cách cục cát hóa cách Phủ Tướng, tuy thiếu Tả Hữu nếu không ắt sức hoạch phát còn có thể rất lớn, tuy nhiên cách cục Phủ Tướng hội cách cục tốt, chỉ bố cục Phủ Triệt có phần bất lợi trong việc tích lũy tài sản cố định, nếu không lưu chuyển vốn kinh thương thường gặp hao tổn lớn. 

   

   

   

  Đại vận thứ ba cách cục Phủ Tướng là vận khá tốt, chủ có thể thành tựu vượt trội do mối quan hệ và khả năng linh hoạt của bản thân, phù hợp định cách cục Vũ Tham theo khuynh hướng quyền biến. Cách cục tại đại vận khởi khí hình từ đại vận thứ hai là Đồng Âm Kình Việt Khôi tăng tính táo bạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu kế hoạch của Vũ Tham. Tuy nhiên trong nội cách Vũ Tham hình thành thế phá tán của Liêm Phá và do tính xung đột hoàn toàn về tính chất của hai nhóm sao Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham. Trong hành vận khí hình cường vượng tại cách Phủ Tướng, tuy nhiên Thiên Phủ độc tọa cư Tị ắt có khuyết điểm bởi Triệt Lộ tại bản cung. Trong hành vận này cần cẩn trọng tính phá tán của Thiên Phủ khi treo tổ hợp Kỵ Tồn Tang tại cách cục. Tiểu vận năm Canh Tí tức năm 2020 thuộc bố cục Đồng Âm Kình Khôi Việt ắt có tính khởi tạo, khai sáng mạnh trong thế Khôi Việt bộc lộ cần cẩn trọng khi Âm Kình không mấy hay về tình cảm. Tiểu vận năm Nhâm Dần tức năm 2022 thuộc bố cục Cự Nhật Kiếp Tuyệt Đà tuy có Quyền Lộc là vận phức tạp, họa nhiều hơn phúc, có tính chất chủ thị phi, tai họa do Kiếp Đà tạo, khi tác sự trong năm này cần lưu ý. Tiểu vận năm Sửu, Mão, Thìn khá tốt. Qua hành vận thứ ba tại Phối cung nhập vận cung độ Tử Tức từ 34 tới 43 cách cục VCD nội Cự Nhật tam hợp chiếu, ngoại Cơ Lương. Bản cung VCD ngộ Triệt Lộ, hội Cự Nhật Hồng Kiếp Đà Tuyệt với Quyền Lộc Bật Hỏa. Cách cục giao hội cặp Không Kiếp cư Dần Thân, gặp Kiếp, tránh được Không tức tránh được bất ngờ do Thiên Không Không Vong tác động. Bản cung gặp cách VCD có Triệt án ngữ tránh được một phần thế hợp chiếu của tai kiếp do Cự Đà Hồng Kiếp tác động. Trong hành vận này có tính thăng trầm biến động rất lớn. Bố cục Cự Nhật tượng người đàn ông dương lên, có Đà Kiếp Hồng Tuyệt là rơi vào thế tử tuyệt, may mắn không gặp thêm Lộc Tồn tại đây ắt là hành vận dễ tuyệt mạng. 

   

   

   

   

  Bố cục Cự Nhật có tính chất thị phi, do Cự Môn ưa phản đối, nội cách chủ nội tâm thường gặp bất mãn, hình thành thế Đào Hồng hội Cự Nhật là Đào Hoa cách do Cự Môn trong trường hợp Đà Kiếp kỵ gặp Đào Hồng. May mắn có Quyền Lộc Bật cát hóa, tuy nhiên cũng là thế tạo bẫy do Đà Kiếp Đào rất dễ trúng họa trong hành vận này. Cách cục Cự Nhật trong nội cách có thế Cự Đà ắt sinh dị chí, lâm Tuyệt địa đa phần do nhầm lẫn khai phá dẫn tới phá bại không thể đương cự. Thực tế trong cách cục này được Triệt án ngữ tại bản cung hành vận là điểm tốt, tránh được một phần họa do Đào Kiếp Đà Tuyệt tức bản thân tạo ra. Ngoại cách Cơ Lương khá tốt đẹp. Cơ Lương ngộ Kình Tuần có may mắn, thời cơ mang lại từ bên ngoài. Phối hợp mệnh cách là bố cục phù hợp kinh thương. Tuy nhiên bên trong nội cách đang tồn tại thế bế tắc cần rất cẩn trọng tránh gặp tai họa phá tán. Trong hành vận này dụng thế ngăn cản, triệt lộ tức lộ tai kiếp tạo bởi bố cục Đà Kiếp Tuyệt tránh được tai họa. Tránh tạo tác mạo hiểm trong các hành vận phức tạp tại năm Tị, Ngọ, Dậu cần lưu ý dễ gặp phá tán lớn. Năm Tị và Dậu do thiếu quan sát, nhầm lẫn, khó khăn do hoàn cảnh tác động. Năm Ngọ trùng phùng cách cục Cự Nhật Kiếp Đà là năm dễ gặp hung họa cần lưu ý . Qua hành vận cung Tử Tức nhập đại vận Quan Lộc từ 44 tới 53 gặp bố cục Liêm Phá đồng độ cư Mão địa. Bản cung vận Liêm Phá ngộ Hổ Diêu Phượng hội Vũ Tham Tuế Thanh và Tử Sát Hình Khốc. Liêm Phá nhập vận là cách cục không mấy hay, lại không được cát hóa bởi trợ tinh gặp Liêm Hổ và Phá Hổ Khốc có tính táo bạo, khai phá lớn. Liêm Phá có Hổ Phượng tại bản cung là cách được ngưỡng mộ, tuy nhiên tại đây không thành cách rõ, có thể ở phương diện bình hòa không tạo sức cát hóa tới tài danh. 

   

   

   

   

  Hành vận Liêm Phá có tính khai phá, khởi tạo do Phá Quân đứng đầu nhóm Sát Phá Tham. Liêm Trinh có tính dò xét, tuy nhiên hỏa tính cường vượng, chủ nóng nảy lại gặp Hổ Khốc Hình ắt thành cách táo bạo bộc phát không tính toán lường trước khả năng dẫn tới họa hại tới. Liêm Hổ thường luận là cách cục hình khắc, hình tù do tính chất giao hội của Bạch Hổ chủ bộc trực với Liêm Trinh chủ liêm khiết trong thế cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham muốn phát triển ắt có lách luật bởi Vũ Tham, khi dẫn hóa bởi tham vọng dễ gặp sai lầm dẫn tới tai họa hình khắc. Hành vận Liêm Phá không gặp phá cách lớn, tuy nhiên ảnh hưởng tới một phần thành tựu của Vũ Tham khi Liêm Phá có tính phá tán mạnh. Đại vận này thuộc thế xung đột Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham ắt biến động. Vũ Tham là cách hoạch phát trung niên, tức có khả năng tích lũy kinh nghiệm, quyền biến phù hợp nên không gặp thế bế tắc lớn, có thể tạo đột phá tuy nhiên trong nội cách hàm chứa cách phá sản, khủng hoảng cần lưu ý. Qua đại vận Quan Lộc nhập hành vận Tật cung từ 54 tới 63. Bố cục VCD nội Cơ Nguyệt Đồng Lương, ngoại Cự Nhật xung chiếu. Cách cục Cự Nhật đồng độ ngộ Kiếp Tuyệt Đào mang lại tai họa từ bên ngoài vào. Đại vận này thực tế là cách cục Không Kiếp đối xung tại Dần Thân với nội Không, ngoại Kiếp. Đây là hành vận có tính biến động mạnh, lại nhân mệnh lưu chuyển tới vị trí Suy Bệnh của vòng Trường Sinh mệnh tạo. Hành vận này nên lưu ý về họa từ Cự Nhật bên ngoài tác động qua Không Kiếp, tức có tính bất ngờ do hoàn cảnh tác động. Ngũ thập tri thiên mệnh. Nhân mệnh tới tuổi ngũ thập thì nhìn thấu được bản tính và cuộc đời của mệnh tạo.

 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 88

  Hôm qua 211

  Tất cả 112005