• Tử vi Đông A

  Luận lá số nam mệnh Tử Phủ đồng độ cư Dần

   

  Nam mệnh ngũ hành Kim. Cục thuộc Thổ cục. Cục sinh Mệnh cách làm điểm tốt, tức hành vận đi qua sẽ tác động biến đổi tính chất của bản tính theo khuynh hướng phù hợp. Mệnh cách Tử Phủ đồng độ cư Dần, thuộc cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh là cách cục khá hay. Khi Tử Vi đồng độ với Thiên Phủ, tính chất của hai tổ hợp Tử Vũ Liêm và Phủ Tướng tác động tới mệnh cách. Tử Phủ Khoa Đà Hồng tại bản cung, hội Vũ Tuần và Liêm Tướng Đào Kiếp Triệt. Tử Phủ bản cung không gặp Không Vong là điểm tốt, báo hiệu mệnh cách có lý tưởng, khả năng khai sáng và gách vác trách nhiệm công việc. Tử Vi chủ đứng đầu, mang tính xây dựng, khởi tạo. Thiên Phủ là tinh đẩu chủ phán xét, có tính chất cẩn trọng. Bố cục Tử Phủ Đà càng tăng tính chất ổn định của bố cục. Bản cung Tử Phủ Khoa Hồng chủ lớn to lớn, cũng là cách cục thuận lợi khi bản thân khi hóa Khoa có tính cát hóa rất mạnh, đặc biệt là do Tử Vi hóa khí. Bố cục Tử Phủ hội Liêm Tướng Đào Kiếp Triệt hội Vũ Tuần tức hội Đào Hồng, cách cục này thiếu hai trợ tinh rất cần thiết cho Tử Phủ tức cặp Tả Hữu. Bản chất bố cục Tử Phủ đồng độ tối quan trọng bố cục Tả Hữu, do tính chất khai sáng của Tử Vi và tính chất ổn trọng của Thiên Phủ, Tử Phủ cách có khả năng suy xét sâu trong bản chất của công việc, tuy nhiên khi thiếu Tả Hữu được luận cô quân, tính chất giảm trọng, không tốt đẹp bằng cách Vũ Phủ tự lực do tham vọng, khả năng linh hoạt, táo bạo của Vũ Khúc. Nhìn chung với cách cục Tử Phủ tại đây có thể theo Quan Cách khi giao nhập vận trung niên có thể thành tựu tốt tuy nhiên sẽ có phần bất định tự lực trong giai đoạn tuổi trẻ. Tử Phủ cách cục là bố cục nối tiếp, kế thừa. Thực tế khi gặp Tả Hữu hoặc Lộc Tồn ứng hợp ý nghĩa rất hay chủ bản thân được kế thừa từ tổ nghiệp, xây dựng và phát triển vững mạnh. Khuyết điểm của Tử Phủ cách là mang tính chất dò xét, suy xét kỹ càng, bố cục hoạch phát không mạnh như Sát cách đắc dụng, do đó khí hình sẽ khó tạo đột biến tới cách cục.

   

   

  Khi định cách tinh hệ Tử Phủ, cặp Nhật Nguyệt là bố cục quan trọng để xét thành tựu. Nếu Nhật Nguyệt ở vị trí cường vượng, như tại cách cục Tử Vi cư Ngọ hoặc Tử Phủ cư Thân mang ý nghĩa bản thân phát triển sự nghiệp từ sớm, thành tựu sớm do tại cách cục Âm Dương Lương hình thành báo hiệu vận may tới. Trong trường hợp này cặp Âm Dương tại vị trí không mấy hay khi Thái Dương cư Hợi và Thái Âm cư Mão. Thái Dương nhị hợp với Mệnh cách khó dương lên, tức năng lực của bản thân chưa được đánh giá đúng, cũng mang ý nghĩa vượt qua nhiều ngày tháng khó khăn để phát triển từng bước. Cung an Thân gặp cách Tham Kình Hình Không Hỏa Khôi Việt thành cách cục Sát cường vượng, thế đứng của Khôi Việt tại đây không mấy hay hình thành cách Việt Khôi Hình Hỏa có Kình Không chủ tai họa bất ngờ, Tham Lang hỉ gặp Hỏa Tinh, tuy nhiên tại đây là bố cục Hỏa Tinh trong cách Sát Phá Hỏa Hao Khôi Hình Việt là bộc phát tai họa. Mệnh an tại Phúc cung nhân mệnh hình thành ý nghĩa việc hành động của mệnh cách chịu ảnh hưởng lớn của tư tưởng về đạo đức, tham muốn của mệnh cách cũng tác động biến đổi lý tưởng của bản thân. Tham Lang tại cung an Thân dễ gặp họa. Tinh hệ Tử Phủ thường thành tựu theo Quan Cách, do tính chất phối hợp của Tử Vi với Thiên Phủ thành thế cục vững chắc. Sự phát triển của Tử Phủ khó có thể mang tới do đột biến, do từng bước xây dựng uy tín để gây dựng tổ chức tạo ra. Với cách cục Tử Phủ, nếu không theo con đường chính trị, nhân mệnh cần tìm một khuynh hướng khai sáng một tổ chức doanh nghiệp, hoặc thực hiện công việc lâu dài trong một tổ chức lớn sẽ có cơ hội phát triển lớn. Tử Phủ cách nhập vận có Tả Hữu sẽ được trợ lực lớn. Thực tế tinh hệ Tử Phủ đồng độ có đặc điểm quan trọng là hai nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham đều hoàn chỉnh và cường vượng. Ứng hợp khi lưu mệnh tới đại vận thứ ba, tính chất táo bạo, khai phá của Sát Phá Tham sẽ tác động tạo bước chuyển biến mới trong cuộc đời.

   

   

  Khi cường cung hội Không Kiếp, tính chất bất ngờ và đột biến của cặp đại sát tinh này tác động tới nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham sẽ tăng mạnh tính chất đột biến của hoàn cảnh. Thực tế trong giai đoạn vận nước và vận thiên hạ hiện tại, cách cục ứng hợp nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tức triều đình và quân thần không còn tồn tại, hoàn cảnh xã hội hiện tại cần nhiều sự thay đổi đột phá hoặc khó có thể phát triển mạnh. Thực tế thế đứng của cách cục Tử Phủ trong giai đoạn hiện tại rất phức tạp do thời thế. Các nhóm sao phát triển mạnh theo thời vận, như tại cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham phát triển mạnh trong giai đoạn chiến loạn, bất ổn của vận nước. May mắn mệnh cách gặp Tử Vi tức đế tinh có tính khai sáng lớn và chủ đứng đầu, hiềm nỗi cách Đà Phủ tính chát phòng thủ rất lớn, nếu Tử Phủ hội Kình Hao mang ý nghĩa tốt đẹp hơn do “Tử Phủ Kình Dương ắt cự thương”. Trong thế ổn trọng của Tử Phủ Đà ngộ Khoa sẽ cản trở lại khả năng thành tựu giai đoạn tiền vận, khí hình khó có thể trở nên cường vượng để tạo nhân cho các vận sau. Thực tế, khi dụng Tử Phủ Đà để trở nên đắc cách, nhân mệnh cần hướng tới sự táo bạo, cương quyết tìm phương hướng xây dựng mới, khai sáng tạo bước ngoặt khiến Vũ Khúc cát hóa toàn bộ bố cục. Điểm tốt của cách cục tại vị trí Tham Lang độc tọa cư Thìn ngộ Kình Dương tác hóa trong tham vọng sẽ khiến mệnh cách cát hóa tính khai sáng. Kình Tham cư tại cung an Thân nếu hướng tâm theo tham vọng và hành động có lợi hơn việc ưa ổn trọng, suy xét tình hình. Do thế cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm không gặp phá cách, do đó khi thất bại trong các kế hoạch mạo hiểm cũng khó có thể mang tới tuyệt cảnh. Hành vận theo khuynh hướng khá tốt. Khoa Quyền Lộc tại các cung độ trải đều, do đó hành vận sẽ ít biến động mạnh do không hình thành tổ hợp cung trọng điểm, tính chất ổn trọng này giúp mệnh tạo phát triển tích lũy theo thời gian.

   

   

  Mệnh cách thực tế hợp theo khuynh hướng kinh thương hơn theo Quan Cách, tuy xét bố cục Quan Cách đắc cách nhưng trợ vận không thành cách, tức theo Quan trường phát về hậu vận, tuy nhiên nếu theo khuynh hướng kinh thương hợp cách hơn với Tử Phủ về tổng quan, đặc biệt cách cục này để thành tựu chắc chắn phải khởi tạo, tạo lập một tổ chức, trong hành vận Âm Dương Lương sẽ hoạch phát lớn. Cách cục lá số bình hòa, tốt về hậu vận do đắc hai vận Thái Dương trợ Tả Hữu Xương Khúc và Vũ Khúc là giai đoạn tốt đẹp của cuộc đời. Trong nội cách cục Tử Phủ tượng là bản lĩnh, bố cục này không do cung an Thân tác hóa mà do chính lý tính của sao Tử Vi. Thường người sau khi luận tử vi lấy tượng thâm trầm, ổn trọng gắn với tinh đẩu này. Tuy nhiên các lá số mệnh cách Tử Vi đều mang một tính chất, khai phá. Bố cục Tử Phủ mang tính ổn trọng của Thiên Phủ. Lưu ý tính chất thực mạo hiểm của Sát Phá Tham khác hoàn toàn với tính chất của Tử Phủ hội Tướng Kiếp Triệt. Tính chất của Tử Phủ thiên về tình cảm, lấy chính nghĩa để giải quyết vấn để, có thể bạo lực bởi Tử Vũ Liêm tuy nhiên không nằm ngoài đạo lý. Sức tác hóa của Sát Phá khác, do chính là tham muốn của Tham Lang, tranh đoạt tới cướp đoạt của Thất Sát và phá bỏ hay phá hoại của Phá Quân. Tượng của hai cách cục hoàn toàn khác nhau, với tiềm thức phát khởi tham muốn cũng sai biệt, khi Tử Vi gánh vác trách nhiệm, lấy trách nhiệm làm trọng thì Sát Phá Tham trở nên thực tế hơn. Do đó Thất Sát là được và mất, thiếu nhóm Phủ Tướng tức trợ giúp, bản chất hình thành thế đứng của Sát Phá Tham rất độc lập và chỉ hai chữ Tham ngộ Hỏa đã tạo nên một cách cục cường vượng. Với Tử Phủ cách lấy uy tín làm trọng, Sát Phá Tham trừ khi hóa Văn cách tính thực tế có phần lớn hơn. Tử Phủ Đà Khoa Hồng gặp khuyết điểm tại khả năng nhận định, đánh giá, suy xét của bản thân mệnh cách rất lớn, dẫn tới bỏ qua một số cơ hội, khởi tạo táo bạo. Thực tế giai đoạn xã hội hiện tại, cách cục Tử Tướng cư Thìn Tuất là tinh hệ phát triển tốt hơn cách Tử Phủ đồng độ Dần Thân, do tại cách Tử Tướng hành vận lưu tới hành vận VCD có Nhật Nguyệt chiếu và Thất Sát độc tọa Tí Ngọ, hoặc nếu hành vận thuận gặp Cự Cơ cư Mão Dậu và Vũ Phủ cư Tí Ngọ, hành vận thuận nghịch đều hình thành hai đại vận phát triển từ sớm, cũng là cách cục chủ thay đổi, chớp thời cơ phù hợp. Tinh hệ Tử Phủ cư Dần Thân ngay chính bản mệnh, tức tại đại vận thứ nhất đã thành cách cục tốt, tuy nhiên độ số chịu ảnh hưởng mạnh bởi nhóm Âm Dương Lương.

   

   

  Đặc biệt cách Tử Phủ với Thất Sát tại đối cung rất mạnh, tính chất tác động lớn, thế đứng của Tử Phủ tại đây nếu không bảo mật ắt bị tai họa do Thất Sát xung. Thất Sát xung là vị trí mang tính chất nguy kỵ khi Tử Phủ không bảo mật. Tử Phủ cách có năng lực phòng thủ tốt trong trường hợp cách cục không gặp phá cách, trong trường hợp phá cách bố cục trở nên hung họa rất lớn khi Thất Sát chứa Sát tính lớn xung chiếu. Tinh hệ Tử Phủ trong giai đoạn thời kỳ xã hội khác nhau sẽ ứng hợp với thành tựu sai biệt. Tuy nhiên trong mọi giai đoạn, Tử Phủ luôn chứa tính chất lãnh đạo đứng đầu trong các cách cục, do có thể nhìn thấu được sâu bên trong nội tình tranh đấu hoặc về khả năng gánh vác của mệnh tạo. Cách cục bất thành cách tại các tinh hệ tuy nhiên điềm may khi bố cục Sát phân tán không hình thành tổ hợp cung trọng điểm. Cách Âm Dương Lương hội Tồn Kỵ Tang Xương Tuyệt là họa nhiều hơn phùng, Âm Dương lạc hãm càng ứng với việc nỗ lực cần vượt qua bố cục tạo bởi bất mãn do Tang Tồn Kỵ Tuyệt mới có thể trở nên vượt trội. Khi xét hóa khí, vị trí của Hóa Kỵ rất quan trọng để phân định cách cục độ số cát hung. Trong các cách cục, Hóa Kỵ rất kỵ gặp Lộc Tồn thành thế Tồn Kỵ, lại có Tang Môn đồng cung mang ý nghĩa nghị lực, vượt qua hoàn chỉnh, Tuyệt tại Hợi cung tác hóa rất mạnh. Cách cục Âm Dương Lương tạo bất lợi cho toàn cục, tuy có Quyền cát hóa trợ lực lớn. Lá số nhân mệnh Tử Phủ cư Dần cuộc đời sẽ khó có thể đạt thành tựu lớn trong tiền vận. Tuy nhiên khi xét trung vận và hậu vận gặp trợ lực khá tốt. Trong cách cục này luôn cần lưu ý một tính chất rất quan trọng sai khác với bố cục Tử Phủ khi thành cách. Trong cách cục này, thành tựu do vượt qua các giai đoạn khó khăn lớn để thành tựu , không thể phát triển ổn định, sẽ có thăng trầm lớn để tranh đoạt, phá thế khó khăn do Tồn Kỵ Tang tạo ra.

 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 192

  Hôm qua 184

  Tất cả 153591