• Tử vi Đông A

  Luận tổng quan nam mệnh Vũ Phủ đồng độ cư Ngọ

   

  Nam mệnh ngũ hành Thổ. Thuộc Mộc tam cục. Hành vận tác động biến đổi mạnh tới bản tính của mệnh tạo. Mệnh cách Vũ Phủ cư Ngọ thuộc nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh thuộc tinh hệ Tử Tướng cư Tuất. Đây thuộc tinh hệ trọng tình cảm, đường lối lý tưởng gắn liền với xây dựng đóng góp. Tử Tướng dẫn hóa toàn cục của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Trong cách cục này hình thành cách tiếp nối, tương trợ trong hoạt động của cuộc sống quanh bản thể lớn. Vũ Phủ nhập Ngọ cung dương hỏa, mệnh Mộc cục nội tâm hàm chứa tham muốn, nhiệt huyết. Bản cung Vũ Phủ Binh Triệt Tuế Quyền giao hội Liêm Hỏa Linh Hình Hổ với Tử Tướng Không Tuần hình thành đầy đủ cách Vũ Phủ hội Tam Không có Hỏa Linh Hình. Đây là cách cục giao hội Sát cách cường vượng nguyên cục có chế hóa với Hỏa Linh Hình Quyền và Tam Không hội Thanh Phi Phục. Tuy nhiên bố cục này không vững, cách cục thăng trầm hoạch phát hoạch phá. Vũ Phủ Triệt may không gặp Hỏa Linh tại bản cung nếu không phá cục. Tuy nhiên Phủ Triệt tại đây không mấy hay. Phủ ngộ Binh tăng tính cẩn trọng chờ thời trong nội cách. Tuy nhiên Triệt lộ tại đây chủ dễ lộ bí mật, kế hoạch của bản thân. Vũ Khúc ngộ Triệt chủ thay đổi triệt để. Vũ Phủ đồng độ tương hỗ tại đây chủ Thiên Phủ có thể thay đổi tránh tai họa bất ngờ do Tam Không. Bố cục Vũ Phủ không gặp Kiếp trong nhóm Không Kiếp lại có Thanh Phi Phục chủ đa phần gặp những bất ngờ, tuy nhiên không phải họa. Cái xấu tại đây là dễ lộ các bí mật như bí mật kinh doanh, cách cục phản bội cần lưu ý. Liêm Trinh là sao chủ soi xét, dò xét cho toàn cách cục Tử Vũ Liêm. Tại đây Liêm gặp Hỏa Linh Hình Hổ dễ có việc luồn lách về luật pháp khi kinh thương.

   

  Cách cục Liêm Hổ Hình do tính táo bạo, tâm tính có phần quyết đoán khi đã dò xét, tìm hiểu được bên ngoài hay bên trong là điểm tốt để phát triển, tuy nhiên khi nhập vận xấu ắt gặp sai lầm tai họa bất ngờ. Cung an Thân tại đây nhập Tham Lang cư Phúc với Tham ngộ Tang Tồn Mã Cô Quả hội Phá Ấn Phượng. Tham Lang ngộ Tang Môn hình thành cách Lưỡng Tang hội Lộc Mã giao trì tài cách cực vượng. Tang Môn chủ âm ám, là kho chứa Tài cách của Lộc Mã giao trì. Lộc Tồn ngộ Tang Môn là cách cục tài vượng. Tham Lang tại đây thiếu Hỏa Linh, đối cung Liêm Hỏa Linh không tác dụng với cách Sát Phá Tham. Với cung an Thân phối hợp Mệnh chủ tính cách chịu tác động mạnh theo thời gian với tham muốn táo bạo ngầm, mang tính âm ám tức dụng cơ mưu để thành tựu. Với mệnh Vũ Phủ Triệt Tuế cung an Thân đều hội Tài cách. Tại đây cung an Thân tác động mạnh tới Mệnh bản tính khi chuyển dịch. Do đó nam mệnh đắc Tài cách khi nhập các vận sau. Vũ Phủ Triệt chủ lộ, Tài không thể tích lũy với bản tính mệnh tạo. Do đó định cách cần sử dụng Tài động liên tục dụng Tham Lộc Mã hội định Tài cách. Sát Phá Tham trong cách cục cung an Thân để xét tư tưởng ý định khi suy nghĩ tác động, không khởi bộc phát từ bản nguyên như tại bố cục Mệnh. Tham Lang có tính kế hoạch, vạch hướng đi lối sách tốt, do đó tránh được họa của Vũ Phủ Tam Không hội Thanh Phi Phục. Thực tế bố cục tại mệnh Vũ Phủ ngộ Tam Không có trợ cách không xấu. Cách cục không mấy hay tại Liêm Hỏa Linh Hình Hổ. Trong trường hợp này, nam mệnh hướng tâm tới dụng Tài cách thuộc thể âm, định cách Ám Lộc thì đắc cách. Mệnh Thân tại đây là cách cục khá hay do hội các sao chủ Tài. Nội tâm hay cuộc sống gắn với Tài cách. Nếu dụng Quan Cách thì thành tựu do vận, thăng trầm lớn.

   

  Thiên Phủ hội Tam Không có Thanh Long một phần tốt do khả năng cơ biến, linh hoạt của Thanh Long, đây cũng là cách cục chuyển động. Vũ Phủ chủ Tài lưu chuyển nên có thể dụng Quan Cách. Thiên Phủ là sao chủ quản lý, Vũ Khúc là tài năng, khả năng đánh giá do Liêm hội trong cách Tử Vũ Liêm. Phủ Tướng còn chủ tính tương trợ. Vũ Binh Triệt là dụng binh. Tại đây hóa cách cục biến suy nghĩ thành hành động, ứng biến trước bất ngờ của Tam Không cách. Vũ Binh Triệt là cách cục phòng vệ tốt, chủ trong bản tính có sự cương quyết, có phần độc đoán. Trong bản tính phối hợp Vũ Khúc và Thiên Phủ hóa hợp. Do đó dụng cách cần phân rõ đặc tính của Vũ Khúc trong nội tâm. Với Tử Vi đồng độ Thiên Tướng không quá khắc kỵ với Tam Không tuy nhiên bố cục này không mấy hay. Can Canh thường một số sách an Khôi Việt tại Dần Ngọ. Bộ sao này an tại Mùi Sửu. Tại đây không gặp Khôi Việt. Tuy nhiên cung độ Âm Dương đắc Khôi Khoa Quyền là cách cục mạnh lai nhập, hành vận lại đi qua bố cục này sẽ cát hóa với Vũ Phủ. Lưu ý mỗi chính tinh đều có tính biến hóa thay đổi tích lũy theo cung vận. Như việc Thất Sát ban đầu gặp nhiều sai lầm do thiếu quan sát nếu mệnh cách bất giao hội trợ cách, nhập vận Khoa Quyền chủ tích lũy được kinh nghiệm hóa cục thành thâm trầm, cơ mưu, cẩn trọng. Tính tích lũy tồn tại ở vạn vật, như việc từ Sinh tới Vượng. Tại đây mệnh cách Vũ Phủ gặp Âm Dương Đà Triệt Khôi Khoa Lộc là vận tăng mạnh tính giao tiếp và khả năng nắm bắt học hỏi tới mệnh tạo. Cung độ Âm Dương Khôi Khoa Lộc giáp mệnh cung. Cách cục Vũ Phủ cư Tí Ngọ tốt phần do Âm Dương đồng độ giáp trì. Với bản cung cách Âm Dương cư Sửu Mùi không mấy hay tuy nhiên Vũ Phủ rất cần Âm Dương giáp.

   

  Vũ Khúc chủ tài năng. Thiên Phủ chủ tương trợ, quản lý giao tiếp. Nhị hợp với Vũ Khúc luôn là Thái Âm. Nhị hợp với Thiên Phủ là Thái Dương. Vũ Khúc tài cách, linh hoạt, phối hợp Thái Âm. Thiên Phủ thận trọng định cách với Thái Dương. Cách cục Vũ Phủ nhị hợp Âm Dương tăng mạnh tính chất của cung độ nhị hợp. Tại đây Âm Dương tốt đẹp hóa Khoa Lộc. Mệnh cách Vũ Phủ hóa Quyền thành thứ cách của Khoa Quyền Lộc, sức cát hóa mạnh. Khuyết điểm cách cục này do Tử Phủ hội Tam Không với Triệt tại hai cung độ này. Hành vận Tài cách vượng ắt hoạch phát Tài cách. Với Quan cách có phần khó khăn do không chế dụng. Tài cách tại đây không thể tích lũy mang tính lưu động, nếu không thường phá tán. Vũ Phủ tại đây đạt chữ đa biến, quyền biến khá tốt. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm toàn cục do Tử Vi ngộ Tam Không có phần mất định hướng, với Tham Lang ngộ Lộc Mã chủ tham vọng hóa cục tránh tai kiếp do Tam Không với Tử Phủ. Tuy nhiên cách cục này không mạnh, do đó cần hướng than muốn tới mục tiêu rõ ràng tới Tài cách. Hỏa Linh Hình Hổ đồng độ với Liêm Trinh là cách cục luận hung họa, đặc biệt với Liêm Trinh gắn với pháp luật, hình pháp. Liêm Trinh còn chủ bị soi xét khi mệnh tạo gặp khó khăn bất ngờ, lộ bí mật bởi cách Tử Phủ hội Tam Không. Liêm Trinh là đạo đức, liêm chính, cũng mang ý nghĩa chính trị. Trong trường hợp này cần cẩn trọng khi liên quan tới tính chất của sao này trong toàn tổ hợp Tử Phủ Vũ Tướng Liêm khi xét chung. Lưỡng Long hội Tử Tướng là cách cục chủ danh. Thiên Tướng ngộ Lưỡng Long là cách cục khá tốt, chủ tăng ý nghĩa quyền biến do dụng tình cảm, sức tương trợ từ bên ngoài, danh tiếng hình thành do lý tưởng bản thân.

   

   

  Như việc mệnh cách gặp Cự Tồn Hỏa Kỵ trong cách Cự Nhật. Cách cục bất cẩn ngôn, hung họa do lời nói bộc phát mang thị phi tới mệnh tạo lớn khi trường hợp mệnh tạo bộc phát bản tính do nhân tác động. Trường hợp bình thường nhiều mệnh cách thành tựu do dụng Văn cách của bố cục này. Tuy nhiên khi bản thân đưa ra quan điểm bằng lời nói lại gặp tai họa lớn thị phi, trường hợp xấu giao hội Kiếp Phượng còn là cách họa có thể vong mạng do bất đồng, phản đối sai dễ gặp cách bị trừ bỏ. Khẩu ngôn hay tất cả Chính Tinh đều có tuyệt cách khác nhau. Mệnh có Cự Tồn Hỏa Kỵ thì luôn suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn là tối cần thiết, đặc biệt khi có Kiếp Tang hay Kiếp Phượng giao hội. Trường hợp Thiên Phủ này cũng vây. Hai sao Tử Phủ dù cát hóa bởi Tử Tướng và nhóm Thanh Phi Phục tuy nhiên họa cũng không nhỏ. Với Thiên Phủ tại đây nên cẩn trọng với cả tình cảm, Phủ Triệt ứng chữ lộ rất mạnh, trường hợp quan trọng rất có giá trị khi định cách cát hung, bao gồm cả bệnh tật do Vũ Phủ Triệt có thể cần mổ xẻ cần rõ chữ phòng chống, đề phòng lớn. Tử Vi ngộ Tuần Không là cách không hoàn thành ý định, dễ gặp là trường hợp bỏ dở giữa chừng, nặng là vong mạng. Tại đây Tam Không không tới tai họa lớn tuy nhiên khi nhập các vận cần lưu ý về tai nạn bất ngờ, mổ xẻ khi chữ Sát tác hóa.

 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 223

  Hôm qua 218

  Tất cả 167060